What's your favorite fluid flow discipline?

External Aerodynamics
47% (26 votes)
Turbo Machinery
7% (4 votes)
HVAC
9% (5 votes)
Mixing Tanks
4% (2 votes)
Sloshing
2% (1 vote)
Data Center Cooling
2% (1 vote)
Electronics Cooling
4% (2 votes)
Combustion
13% (7 votes)
Pipe Flow
5% (3 votes)
Other
7% (4 votes)
Total votes: 55